Huishoudelijk reglement ‘Fysiotherapie de Nieuwe Keizers’ – Fysiotherapie De Nieuwe Keizers – Amsterdam
Nieuwe Keizersgracht 45 1018 VC Amsterdam Tel:020 6231833

Fysiotherapie de Nieuwe Keizers

Welkom bij Fysiotherapie de Nieuwe Keizers.

Waar kunt u ons vinden?

Nieuwe Keizersgracht 45, tussen de Weesperstraat en de Hortus Botanicus.

Weesperstraat 108 (tweede locatie).

Vogelplein 4 (derde locatie in Amsterdam Noord).

Nieuwe Looierstraat 21 (vierde locatie in Amsterdam Centrum).

Huishoudelijk reglement ‘Fysiotherapie de Nieuwe Keizers’

Om voor onze patiënten en medewerkers een prettig en veilig werkklimaat te creëren hanteren wij de onderstaande huisregels. Patiënten en bezoekers van onze praktijk dienen deze algemene voorwaarden te accepteren en na te leven.

Contact

De praktijk is op meerdere manieren bereikbaar.

  • U kunt bellen naar het rechtstreekse nummer van de praktijk: 020-6231833. De backoffice is op werkdagen tussen 08.00 u en 14.00 u telefonisch bereikbaar.
  • Indien u buiten deze tijden belt kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.
  • U kunt ook een e-mail sturen naar info@denieuwekeizers.nl. Zet hierin uw naam en telefoonnummer. De backoffice of uw fysiotherapeut neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
  • Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. Indien u uw telefoonnummer achterlaat, wordt u zo snel mogelijk door hem of haar teruggebeld.

Wachtlijst

Indien u géén voorkeur heeft voor één van onze therapeuten werkt de praktijk niet met een wachtlijst en streven wij er naar om u binnen 1 week in te plannen voor uw eerste afspraak. Mocht u wel voorkeur hebben voor één van onze therapeuten of specialismen dan kan het inplannen van een eerste afspraak langer duren.

Aanmelden

Indien u reeds een afspraak heeft mag u plaatsnemen in de wachtruimte van de praktijk. De fysiotherapeut zal u komen halen op het afgesproken tijdstip. U hoeft zich dan niet aan te melden.

Indien u geen afspraak heeft kunt u zich uitsluitend telefonisch of per e-mail aanmelden voor een eerste consult. Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw naam, adres en woonplaats, uw verzekeringsgegevens, Burger Service Nummer, identiteitsbewijs en indien van toepassing; de verwijsbrief van uw huisarts of specialist.

Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht(en) het gaat en of u behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Bij uw eerste bezoek aan de fysiotherapeut wordt u verzocht om uw legitimatie en verzekeringspas mee te nemen. Tijdens de eerste afspraak wordt er een onderzoek gedaan. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk te ontkleden. Dit onderzoek zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en wordt met u besproken.

Telefoneren in de wachtruimte

Om overlast voor de andere patiënten in de wachtruimte en oefenzaal te voorkomen, is het niet toegestaan om in de wachtruimte te telefoneren. Indien u een belangrijk inkomend telefoongesprek toch wilt aannemen, verzoeken we u even naar buiten te lopen.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen waar u recht op heeft is afhankelijk van uw verzekeringspakket. De laatste jaren is er met betrekking tot de polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen zoveel veranderd dat wij geen inzicht meer hebben in alle details. U dient daarom zelf uw polisvoorwaarden hierover na te lezen. De praktijk heeft in principe contracten met alle zorgverzekeringen. Wij declareren de behandelingen rechtstreeks bij uw verzekeraar. Vraag voor de zekerheid aan uw behandelaar of deze een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Fysiotherapie ‘De Nieuwe Keizers’ draagt niet de verantwoordelijkheid voor de vergoeding van uw behandelingen.

Directe toegankelijkheid Fysiotherapie

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, wat betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.
Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een gesprek waarin een screening plaatsvindt. Deze screening duurt ongeveer 10 minuten. Na dit gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor een behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is. Direct na de screening volgt het onderzoek.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook, niet door kan gaan, dient u dit 24 voor de afgesproken behandeling te melden. Dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer dit niet tijdig gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u zelf in rekening te brengen. Afspraken die niet op tijd door u zijn geannuleerd, mogen wij niet in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar.

Wachttijden

De fysiotherapeuten werken zo veel mogelijk op tijd. Wanneer uw therapeut langer dan 10 minuten uitloopt komt hij of zij u dat zelf even melden. Wij verzoeken u vriendelijk om niet bij andere behandelaars aan te kloppen om te vragen waar uw therapeut blijft.

Gebruik oefenruimte

De oefenruimte kan uitsluitend gebruikt worden in bijzijn van uw behandelaar. Soms kan uw therapeut u instructies geven om voorafgaand aan, of na afloop van de behandeling zelfstandig te oefenen in de oefenzaal. Om verzekeringsredenen is dit alleen toegestaan op aanwijzing van uw behandelaar en wanneer uw behandelaar in de praktijk aanwezig is. Het is met name voor kinderen niet toegestaan gebruik te maken van de oefenruimte tenzij in het kader van een behandeling en in aanwezigheid van de behandelend therapeut. U kunt dus nooit op eigen initiatief of bij afwezigheid van uw behandelaar gebruik maken van de oefenruimte. Voor uw eigen hygiëne verzoeken wij u bij gebruik van de oefenzaal een handdoek mee te nemen en de door u gebruikte apparatuur na gebruik schoon te maken.

Gebruik van de fietsenrekken

Probeer uw fiets zo veel mogelijk in de daarvoor bestemde fietsenrekken voor de praktijk te plaatsen. U kunt u fiets niet meenemen in de praktijk of in het voorportaal van de praktijk plaatsen. In verband met de ‘rolstoeltoegankelijkheid’ van de praktijk is het niet toegestaan fietsen voor de praktijkingang te plaatsen. Onze buren stellen het zeer op prijs wanneer u uw fiets niet voor hun pand parkeert.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Privacyreglement

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, registreert uw behandelaar uw medische en administratieve gegevens. Op deze gegevens is de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens is een aantal regels vastgelegd in een zogenaamd privacyreglement. U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. U kunt tegen een kostprijs een afschrift van uw gegevens en/of het privacyreglement ontvangen. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord, nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie, studie of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, wordt mogelijk een fysiotherapeut van een andere praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen. Dit zal uiteraard eerst met u worden besproken.

Stagiaires

De praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten. Van tevoren zal hiervoor altijd uw toestemming gevraagd worden.

Hygiëne

We verwachten dat u als patiënt de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. De praktijk zorgt voor voldoende schone handdoeken en onderlakens. Wij stellen het op prijs indien u zelf een badlaken of handdoek meebrengt.

Huisdieren

Huisdieren zijn in onze praktijk niet toegestaan tenzij deze dienen als begeleiding ten behoeve van fysieke beperkingen (blinden of slechtzienden).

Afspraken kaartje

Neem uw afsprakenkaartje bij iedere afspraak mee zodat nieuwe afspraken hierop genoteerd kunnen worden. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

Respect

In onze praktijk spelen leeftijd, ras, religie, politieke overtuiging, maatschappelijke status en seksuele geaardheid geen rol. Wij hopen dat onze patiënten deze filosofie onderschrijven. Mocht dat niet zo zijn, dan staat het u natuurlijk vrij te kiezen voor een andere praktijk.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut of over de gang van zaken in onze praktijk, dan kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan een van de praktijkhouders. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in de folder in de wachtruimte en op de website van het KNGF.

Eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

Roken

Binnen het gebouw mag u niet roken. Wij waarderen het als u ook niet rookt bij de ingang van de praktijk.

Actueel nieuws

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website en de televisie in de wachtruimte.

Tarieven

Fysiotherapiepraktijk ‘De Nieuwe Keizers’ heeft met vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen een overeenkomst. Dit houdt in dat wij bij vrijwel alle verzekeringen rechtstreeks declareren. Bij restitutiepolissen blijft u zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de rekening binnen de betalingstermijn. Klik hier voor onze meest recente tarievenlijst.

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
  2. Indien een afspraak niet door kan gaan dient dit 24 uur vooraf gemeld te worden. Dit kan telefonisch direct bij de fysiotherapeut, via de backoffice (dagelijks telefonisch bereikbaar op nummer 020-6231833) of via e-mail naar info@denieuwekeizers.nl. Zonder tijdige berichtgeving zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u zelf in rekening te brengen. Afspraken die niet op tijd door u zijn geannuleerd, mogen wij niet in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar.
  3. De betalingstermijn voor de fysiotherapeutische diensten is 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de praktijk vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de patiënt.